1- از نظر دووریس عامل ایجاد کننده ی صفات ثانویه در جانداران.......... است .

1)طبیعت 2 )تفاوت های فردی

3)جهش 4 ) استعمال یا عدم استعمال اندام ها

 

2- به وجود آمدن رشته کوه های میان اقیانوسی حاصل حرکت کدام ورقه هاست.

1) ورقه های دور شونده 2) ورقه های دور شونده ی اقیانوسی

3) جهش 4) استعمال و یا عدم اسعمال اندام ها

 

3-کدام یک از موارد زیر حاصل برخورد ورقه های اقیانوسی وقاره ای نیست؟

1) زلزله 2)کوه های آتشفشانی قاره ای

3)جزایر قوسی 4)گودال اقیانوسی

 

4- کدامیک از عوامل زیر جهش زا نیست؟

1) اشعهX ) اشعه ی گاما 3)مواد شیمیایی 4)نور مرئی

 

5- ترکیب شیمیایی بیشتر ستارگان از کدام دو ماده ساخته شده است ؟

1) آهن- کلسیم 2) هلیم هیدروژن

3) اکسیژن کربن 4 ) سدیم هلیم

......(بقیه در ادامه مطلب)