تبلیغات
علوم تجربی
علوم تجربی
علوم تجربی . تجربه ی بزرگ زندگی 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
صادقانه . خالصانه . چه قدر رشته ی علوم تجربی را دوست دارید ؟

مقدمه
قرنها پیش از دستیابی انسان به فلزات و علم استخراج و مصرف آنها، برخی از سنگها و كانیها مهمترین ابزار دفاعی، زراعی و شكار بشر محسوب میشدهاند.بشر اولیه جهت تهیه ابزار سنگی از مولد دارای سختی زیاد همچون سنگ چمخاق، كوارتزیت،ابسیدین، كوارتز و ..... كه در محیط زندگیاش فراوان بوده استفاده كرده است.
نحوه استفاده و ...... (بقیه در ادامه مطلب) 

مقدمه
قرنها پیش از دستیابی انسان به فلزات و علم استخراج و مصرف آنها، برخی از سنگها و كانیها مهمترین ابزار دفاعی، زراعی و شكار بشر محسوب میشدهاند.بشر اولیه جهت تهیه ابزار سنگی از مولد دارای سختی زیاد همچون سنگ چمخاق، كوارتزیت،ابسیدین، كوارتز و ..... كه در محیط زندگیاش فراوان بوده استفاده كرده است.
نحوه استفاده و بكارگیری این مولد آنچنان در زندگی و پیشرفت انسان مؤثر بوده است كه بر این اساس زمان زندگی انسان اولیه را به سه دوره دیرسنگی، میانسنگی ونوسنگی تقسیم شدهاند. همزمان با شناخت فلزات و استخراج آنها عصر فلزات آغاز گردید. احتمالاً اولین فلز استخراج شده در حدود 4500 سال ق.م، مس بوده است.
حدود 2700 سال قبل عصر مفرغ آغاز شد كه در این عصر انسان ابزار خود را از این آلیاژ تهیه مینموده است.
حدود 3000 سال ق.م مصریها از ذوب سیلیس شیشه تهیه نمودند و قرنها پیش از میلاد مسیح چینها در فسیلها از كائولن ابزار چینی میساختهاند. در طئل تاریخ اطلاعات بسیاری در رابطه با چگونگی شكل گیری، جنس، ساختمان و سایر خصوصیات كانیها بدست آمده است.

حال این سؤال مطرح میشود كه كانی چیست؟
كانی عبارت است از عناصر یا تركیبات شیمیایی طبیعی جامد، همگن، متبلور و ایزوتوپ با تركیبات شیمیایی نسبتاً معین كه در زمین یافت میشود. خواص فیزیكی كانیها در حدود مشخص ممكن است تغییر نمایند.
كانیها به صورت اجسام هندسی با ساختمان اتمی منظم متبلور میگردند كه به آن بلور میگویند. اگر بلور یك كانی را به قطعات كوچك و كوچكتر تقسیم نماییم سرانجام به كوچكترین جزء دارای شكل هندسی منظم خواهیم رسید كه آن را واحد تبلور، سلول اولیه و یا سلول واحد مینامند. از كنار هم قراردادن واحدهای تبلور شبكه بلور كه سازنده اجسام متبلور است ایجاد میگردد.
علاوه بر كانیهای متبلور با دستهای از تركیبات دارای تمامی خواص كانی بجز سیستم تبلور میباشند كه این دسته را شبهكانی مینامندو شرایط تشكیل كانیها بسیار متفاوت است، برخی مانند پیریت ممكن است در شرایط بسیار متنوعی ایجاد گردند در حالیكه برخی دیگر به عنوان كانی شاخص، فشار، دما وجود عناصر رادیواكتیو و ......... مورد استفاده قرار میگیرند.
همه كانیها به استثناء شبهكانیها در یكی از 7 سیستم تبلور شناخته شده متبلور میگردند.
برخی از كانیها در شرایط مشابه در كنار هم تشكیل میگردند كه به آنها پاراژنز با كانیهای همراه گفته میشود.
كانیها در طبیعت در اندازههای بسیار متفاوتی یافت میشوند كه بر این اساس آنها را به درشت بلور، متوسط بلور، ریزبلور و مخفی بلور تقسیم مینمایند. برخی از انواع درشت بلور و متوسط بلور در نمونههای دستی قایل تشخیص بوده، انواع ریز بلور توسط میكروسكوپهای قوی و كانیهای مخفی بلور را به كمك اشعه X و میكروسكوپهای الكترونی میتوان شناسایی نمود.
سنكا Seneca(4ق.مـ65م) برای نخستین بار نشان داد كه سنگهای پر بها درمیان شنهای رودخانه یافت میشوند.
ابوریحان بیرونی (362ـ440) چگالسنج (پكینومتر) را جهت تعییین چگالی كانیها اختراع غدد و زكریاابنمحمدبنمحمودقزوینی (600 هـ 682) كشف كرد كه یاقوت سرخ و یاقوت كبود هر دو یك كانی هستند كه به دو رنگ مختلف دیده میشوند. زیرا این كانیها از لحاظ شكل تبلور یك متر. این نخستین باری بود كه شكل بلورین كانی مورد توجه قرار گرفته است.
نیكولا استنون (1638-1686)در رابطه با كوارتز اظهار داشت كه زاویه بین رویههای این كانی همواره ثابت است.حتی اگر طول رویههای آن تغییر نماید.
گئوگورگ بوئر (1494ـ1555)در كتابی سختی شكستگی، رنگ و سایه خواص كانیها را مورد بررسی قرار داد. وی معتقد بود رگههای كانی در شكافهایی كه در اثر حركت زمین تشكیل شده است از مواد محلول موجود در آبهای فرورونده یا آبهایی كه از اعماق زمین بالا می آیند تشكیل شدهاند.
سیستم تبلور كانیها را رندژوستهائوی (1743ـ1822) به هفت دستگاه اصلی تقسیم نمود. كه امروزه نیز مورد قبول است.
كانیها دارای ارزش اقتصادی بسیار زیادی میباشند، بطوریكه اقتصاد بسیاری از كشورهای جهان نظیر سیگی، گپنه ....... بر اساس مواد معدنی پایهریزی شده است.
اگر چه بسیاری از كانی ها دارای ارزش درمانی ویژه خود هستند و حتی تعدادی به عنوان مواد سمی و مهلك مورد استفاده قرار میگیرند، ولی افرادی نیز وجود دارند كه همراه داشتن كانیهای معین را در درمان برخی از بیماریهای موثر میدانند. در سراسر جهان عده زیادی علاقمند به جمعآوری مجموعههای كانی هستند، در یك پیك نیك خانوادگی می توان نمونههایی از این خلقت زیبای خداوند جمعآوری نمود. با توجه به اینكه در كشور ما كانیهای متنوعی وجود دارند و بسیاری از آنها قابل دسترس میباشند می توان حتی به عنوان سرگرمی می توان از آن استفاده کرد.

عناصر:
به غیر از گازهای اتمسفر تنها 20 عنصر به صورت آزاد و طبیعی یافت میشوند. این عناصر در سه گروه زیر طبقهبندی میشوند:
1) فلزات........................ طلا، نقره، پلاتین، مس، سرب
2) شبه فلزات ................ ارسنیك و ...
3) غیرفلزات ................. گوگرد، كربن

كانی
کانی عنصر یا تركیبات شیمیایی، طبیعی، جامد، همگن، متبلور با تركیبات شیمیایی نسبتاً معین است كه سازنده اصلی سنگهای پوسته جامد زمین میباشد.این مواد كه بر اساس قوانین خاصی متبلور میگردند بر اساس خواص فیزیكی، سیستمتبلور، ماكل یا دوقلویی و خواص شیمیایی خود قابل شناسایی و تشخیص هستند.این مواد علاوه بر زیبایی ظاهری خود به دلیل دارا بودن ارزش اقتصادی و علمی از دیرباز مورد توجه خاص انسان بودهاند. چرا كه بسیاری از جواهرات، سنگهای معدنی و ......... در واقع كانی هستند.

شبه كانی
اصطلاح شبهكانی جهت معرفی آن دسته از مواد طبیعی كه تمامی خواص كانی بجز سیستم تبلور را دارا هستند بكار میرود.
مانند : اوپال Opal
لیمونیت
ابسیدین
كهربا Amber

غیرسیلیكاتها
این دسته كانیها در 11 گروه به شرح زیر طبقه بندی میشوند:
سولفاتها ارسناتها اكسیدها
فسفاتها سولفوسالت ها سولفیدها
فلوریدها كلریدها كربناتها
تنگستات و مولیبدات هیدروكسیدها

سیلیكاتها
واحد اصلی سازنده ی ساختمان سیلیکاتها، یترائدرهای SiO است كه ممكن است توسط یك یا چند اتم اكسیژن خود با هم ارتباط برقرار نمایند. بارهای خنثی نشده اكسیژنهای باقی مانده توسط سایر کاتیون ها خنثی می شوند که بر این اساس سیلیکاتها را به 6 خانواده تقسیم مینمایند:
1- تترو سیلیكاتها Nesosilicates
2- سورو سیلیكاتها Sorosilicates
3- سیكلو سیلیكاتها cyclosilicates
4- اینو سیلیكاتها Inosilicates
5- فیلو سیلیكاتها phylosilicates
6- تكتو سیلیكاتها tectosilicates
كانیهای سیلیكاته دارای اهمیت بسیار فراوانی میباشند. این كانیها سازندگان اصلی سنگهای آذرین هستند. بسیاری از كانیهای سیلیكاته به دلیل مقاومت زیاد در مقابل عوامل فرسایش و هوازدگی در سنگهای رسوبی و رسوبات به وفور دیده میشوند.
مطالعه نوع ماگما، تعیین سن سنگهای آذرین، بررسی و مطالعه سنگهای دگرگونی و ........... از طریق مطالعه كانیهای سیلیكاته امكانپذیر است. وجود این كانیها در سایر سیارات و اقمار منظومه شمسی اثبات شده است.
كانیهای این گروه از دیدگاه صنعتی بسیار حائز اهمیت میباشند و به عنوان مثال در صنایع سرامیك، چینی، رنگ، الكترونیك، نسوز، سایندهها، صنایع صوتی و هستهای و .......... بكار میروند.


خواص فیزیکی کانی ها:

چگالی كانیها:
چگالی بلورهای دارای شكل هندسی منظم، از طریق محاسبه حجم جسم و تعیین نسبت حجم به وزن جسم بدست میآید. برای بدست آوردن چگالی كانیهای فاقد شكل معین میتوان قطعهای از كانی مورد نظر را به استوانه مدرج حاوی آب قرار داد. تفاوت سطح آب در قبل و بعد از قراردادن كانی برابر با حجم كانی میباشد.
همچنین میتوان وزن یك نمونه را در هوا و به صورت غوطهور در آب از طریق ترازو به دست آمد.
چگالی كانیها به تركیب شیمیایی آنها بستگی دارد، ناخالصیهای موجود در یك كانی می تواند از جرم مخصوص آن كانی را تغییر دهد به همین دلیل جرم و به دنبال آن چگالی را بین دو عدد نزدیك به هم در نظر میگیرند.
برخی از كانیها در آب محلول هستند، جهت محافظت از این نوع كانیها در طول آزمایش، بهتر است از مایعاتی چون استون، الكل و بنزین استفاده نمود. البته باید چگالی این مایعات را قبلاً تعیین و با آب مقایسه نمود.
در برخی از كانیها چگالی یكی از ویژگیهای مهم در شناسایی به شمار میرود، به عنوان مثال وزن مخصوص گالن و باریت بسیار بالا بوده در صورتی كه دیاتومیت بسیار سبك می باشد

دو قلویی Twining:
رشد توأم دو یا چند بلور هم شكل كه از نظر بلورشناسی جزء یك گروه میباشند و از قوانین خاصی تبعیت مینمایند را دوقلویی میگویند. دو نوع دوقلویی وجود دارد كه عبارتند از دوقلویی متداخل و دوقلویی متقاطع كه بستگی به چگونگی قرار گرفتن بلورهای منفرد به طور ساده و با هم و یا در داخل یكدیگر تقسیم شدهاند.

پیرو و پیزو الكتریسیته
پیرو الكتریسیته : بلورها در بعضی از كانیها با سرد و گرم شدن دارای بارالكتریكی میشوند البته این پدیده در بلورهایی مشاهده میگردد كه فاقد مركز تقارن میباشد. كه به این قابلیت پیرو الكتریسیته Pyroelectricity میگویند. در اثر گرم شدن در یكی از دو انتهای محور تقارن این نوع بلورها با رالكتریكی مثبت و در انتهای دیگر بار منفی به وجود میآید و هنگام سرد شدن این عمل معكوس میشود. بلور كوارتز به خوبی خاصیت پیروالكتریسیته از خود نمایش می دهد به طوریكه در رویههای آنها یكی در میان بارالكتریكی مثبت و منفی در اثر دما ایجاد میشود.

پیزوالكتریسیته :
بلور بعضی از كانیها كه فاقد مركز تقارن هستند هنگامی كه در امتداد مشخصی بر آنها فشار وارد میشود دارای بارالكتریكی میشوند. كه به این پدیده پیزوالكتریسیته میگویند.
امروزه به علت مصرف زیاد صفحههای پیزوالكتریك آنها را از بلورهای مصنوعی اتیلن دیامین. تارترات، فسفات آلومینیوم و بعضی مواد دیگر به قیمت ارزان تهیه میكنن

جلا Luster
توانایی كانی در انعكاس، متفرق كردن و جذب نور را جلا میگویند. اشعهای كه بر روی سطح صاف یك كانی میتابد منظره ویژهای را ایجاد مینماید كه بر این اساس جلا را به دو گروه اصلی تقسیم می نمایند:
1- جلای فلزی
این كانیها مقدار زیادی از نور را منعكس كرده و جلای آنها مانند سطح صاف فلزات می باشد.
2- جلای غیرفلزی یا سنگی
این نوع جلا بر اساس منظره ظاهری به انواع زیر تقسیم میگردد.
ـ جلای شیشهای : شفاف و شبیه شیشه میباشد. مثل كوارتز
ـ جلای الماس : در كانیهایی كه ضریب شكست نور بالا است دیده میشود. مثل الماس
ـ جلای صمغی : ظاهری مانند صمغ درخشان دارد. مثل كهربا
ـ جلای مومی : شبیه به موم دیده میشود.
ـ جلای صمغی یا مرواریدی : مانند مروارید و به صورت قوس و قزحی به نظر میآید. مثل مروارید
ـ جلای چرب : سطح كانی چرب به نظر میرسد. مثل نفلین
ـ جلای ابریشمی : درخشندگی ابریشمی داشتنه و در بسیاری از كانیهای با ظاهر رشتهای دیده میشود. مثل برخی از انواع ژیپس

لمس
به وسیله دست زدن به كانیها میتوان فهمید كه كدام یك بیشتر و كدامیك كمتر دما را هدایت میكنند. به عنوان مثال توپار خیلی سردتر از كوارتز است چون كوارتز بیشتر هادی دما است. بعضی از كانیها لمس زبر و عدهای مثل تالك حالت صابون مانند و نرم و لغزندهای دارند. و یا گرافیت و نفلین لمس چرب دارند. بعضی دیگر به دلیل داشتن خلل و فرج زیاد به زبان می چسبند مثل كائولن.

لومینسانس Luminescence
هر گاه دستهای اشعه نورانی به یك جسم تابیده شود معمولاً قسمتی از آن جذب و تبدیل به حرارت میشود. ولی در برخی از كانیها قسمتی از انرژی تبدیل به انرژی نورانی با طول موج بزرگتر شده و معمولاً رنگ آن عوض میشود. این قابلیت به نام خاصیت نوردهی یا لومنیلساس خوانده میشود. (مدنی و شفیعیـ زمین شناسی عمومی)

پدیده لومنیلساس در اثر تغییر تراز الكترونها در اثر تحریك فیزیكی ایجاد میگردد. برخی از كانیها اگر تحت تأثیر نور شدید یا نور ماوراء بنفش و یا مالش شدید قرار گیرند این خاصیت را از خود بروز میدهند.

پدیده لومنیلساس به انواع مختلفی تقسیم میشود كه برخی از آنها عبارتند از فلورسانس، فسفرسانس، ترمولومنیلساس و تریبولومنیلساس میباشد.
1- فلورسانس Fluorescence
اگر به محض قطع شدن محرك، نوری كه ایجاد میشود از بین برود اصطلاحاً به آن فلورسانس گفته میشود. كانیهای دارای این خاصیت در نور فرابنفش تغییر رنگ می دهند مانند نور ساطع شده از شبرنگ خیابانها برای شناسایی این خاصیت میتوان از لامپهای تست اسكناس استفاده نمود.

2- فسفرسانس Phosphorescence
اگر تا مدتی پس از قطع انرژی این خاصیت نوردهی تا مدتی باقی بماند به نام فسفرسانس نامیده میشود مانند برخی از ساعتهای مچی كه خاصیت شبرنگ دارند و در تاریكی نور از خود ساطع میكنند.
كانی خالص هیچوقت دارای خاصیت فسفرسانس نیست برای اینكه كانی دارای خاصیت مزبور باشد لازم است كه در آن مقداری ناخالصی كه فسفرزا گفته میشود وجود داشته باشد (دكتر قریب، شناخت سنگها جلد 2)
3- ترمو لومینسانس Thermo luminescence
خاصیتی است كه در برخی كانیها هنگام حرارت دادن آنها به صورت التهابی نورانی دیده میشود این خاصیت در دمای بین 50 تا 100 درجه سانتیگراد در طیف مرئی دیده
می شود و در دمای بالاتر از 450 درجه سانتیگراد خاتمه می یابد. (م- نظری جزوه آموزشی 1378)

مزه
مزه برای تمام كانیها نمیتواند عاملی شناساگر باشد اما برای برخی از كانیها همانند هالیت (نمكطعام) به عنوان مهمترین شاخص میباشد. استفاده از مزه كانیها جهت شناسایی كاری خطرناك است چون ممكن است برخی از آنها دارای خاصیت سمی یا مضر باشد.
برخی از كانیها عمدتاً توسط مزه قابل شناسایی میباشند عبارتند از : سولفاتها، هالیتها و بوراتها
به طور كلی كانیهایی كه در آب قابل حل میباشند به منظور تست مزه میتوانند مورد بررسی قرار بگیرند. این كانیها عمدتاً دارای مزه مشخص می باشند.

خاصیت مغناطیسی آهنربا
بر اساس وجود و عدم وجود خواص آهنربایی كانیها را به سه دسته تقسیم مینمایند :
1- كانیهای فرو مگنتیك Ferromagnetic
این دسته از كانیها به راحتی جذب آهنربا می شوند. مانند مگنتیت
این دسته خود به دو گروه كانیهای جاذب آهنربا و كانیهای دافع آهنربا تقسیم میگردند. در یك میدان مغناطیسی محور كانیهای جاذب آهنربا در جهت دو قطب آهنربا و محور كانیهای دافع آهنربا عمود بر جهت میدان قرار میگیرد. البته كانیهایی كه به صورت مكعب مربع (كوبیك) باشد نمیتوانند این خاصیت را از خود نشان دهند.

2- كانیهای پارامگنتیك Paramagnetic
این كانیها فقط در صورتی كه در میدان مغناطیسی قوی قرار گیرند قادرند خاصیت آهنربایی از خود نشان دهند. مانند كرومیت و پلاتین

3- كانیهای دیامگنتیك Diamagnetic
آن دسته از كانیها را شامل میشود كه در هیچ شرایطی جذب آهنربا نمیشوند.

البته باید توجه نمود كه برخی از كانیها ظاهراً خاصیت آهنریایی از خود نشان نمیدهند و گاهی لازم است كه به صورت پودر درآورده شده وآنها را مورد آزمایش قرار داد، برخی از كانیها نیز تنها تحت تأثیر حرارت است از خود خاصیت آهنربایی نشان میدهند مانند ایلمنیت

رنگ
جهت تعیین رنگ كانی باید قطعهای از كانی را شكست و رنگ سطح تازه آن را مدنظر قرار داد. رنگ برخی از كانیها مشخص و عامل مهمی در شناسایی آنها است مانند فیروزه و لازوریت ولی معمولاً رنگ كانی بسته به عوامل فیزیكی و شیمیایی بسیار متغیر است. وجود مقداری ناخالصی از عناصر دیگر، نقص در شبكه بلورین كانی، وجود كانیهای دیگر در درون یك كانی سبب تغییر رنگ آن میشوند. برخی از كانیها در برابر نورهای طبیعی و مصنوعی (به ویژه اشعه ماورای بنفش) و حتی تغییر زاویه تابش نور تغییر رنگ میدهند.

برخی از كانیهای شفاف در جهات مختلف بلورهایشان، رنگهای متفاوتی را نمایش می دهند كه این پدیده را چند رنگی Pleochroism مینامند.

نقص در شبكه بلورین كانی Crystal Defect
كمبود یك آنیون یا كاتیون سازنده شبكه یا وجود الكترونهای آزاد غیروابسطه به اتمهای شبكه از جمله موارد نقص شبكه بلورین كانیها به حساب میآیند كه میتوانند سبب تغییر رنگ در كانی شوند.
قرار گرفتن كانی در معرض تشعشعات پرانرژی و مواد رادیواكتیو، خروج یون از شبكه تحت تأثیر میدانهای الكتریكی و بسیاری از موارد دیگر، می توانند موجب ایجاد نقص در شبكه بلورین كانی شوند.

به عنوان مثال نقص در شبكه بلورین میتواند هالیت بیرنگ را به رنگهای آبی، زرد ......... در آورد. همچنین رنگ دودی و بنفش كوارتز به دلیل نقص در شبكه بلوری آن است.

رخ یا سطح تورق Cleavage
برخی از كانیها هنگام شكستن در امتداد سطوح یا سطح معینی میشكسته. هر قدر قدرت پیوند اتمی در امتداد دو امتداد سطوحی ضعیفتر باشد، كانی در آن امتداد راحتتر شكسته و رخ بهتری دارد.

رنگ خاكه
اثر گرد كانی كه از كشیده شدن آن بر روی چینی بیلعاب به دست میآید را اصطلاحاً رنگ خاكه مینامند كه در بسیاری از موارد میتواند در شناسایی كانی مفید باشد.
بین رنگ خاكه و رنگ كانی لزوماً رابطهای وجود ندارد و كانیهای دارای رنگ یكسان ممكن است رنگ خاكه متفاوتی بهجای بگذارد و بلعكس.مثلاً پیریت و طلا دارای رنگ زرد طلایی هستند ولی رنگ خاكه پیریت سیاه و رنگ خاكه طلا، زرد طلایی میباشد.
معمولاً رنگ خاكه های غیرفلزی اثر بیرنگ و یا بسیار روشنی از خود بهجای می گذارند و كانیهای فلزی رنگهای تیرهتری را ایجاد میكنند.
سختی چینی بی لعاب در مقیاس موس حدود 7 است بنابراین نمی توان از رنگ خاکه کانیهایی که سختی 7 و بیشتر از 7 دارند استفاده نمود.

درجه سختی
درجه سختی، میزان مقاومت یك كانی در برابر خراشیده شدن را نشان میدهد.
سختی كانی به نوع پیوند و چگونگی استقرار اتمها در مولكولهای آن بستگی دارد. برای مقایسه سختی، دوكانی را بر روی هم میكشند، كانی دارای سختی بیشتر بر روی كانی كم مقاومتتر خط می اندازد، و اگر دو كانی دارای سختی یكسان باشند میتوانند بر روی همدیگر خط بیاندازند. البته باید توجه نمود كه آیا واقعاً خراشیدگی پدید آمده است یا خیر، زیرا كانیهای نرم ممكن است اثری از خود بر روی كانیهای مقاومتر پدید آورند كه البته این اثر با مالش پاك میگردد.
میزان سختی و برخی از كانیها در سطوح مختلف متفاوت است. مثلاً برخی از سطوح سینیت را به راحتی میتوان با ناخن خراش داد ولی رویه دیگر آن بسیار مقاوم بوده و سختی آن بسیار بالا است.
جهت شناسایی كانیها عموماً از جدول سختی موس Mohs استفاده میگردد. این جدول از 10 كانی با 10 سختی متفاوت تشكیل شده است.

سطح شكست Fracture
یكسان بودن قدرت پیوندهای شیمیایی در تمام جهات در برخی از كانیها سبب میشود كانیها در اثر ضربه به صورت نامنظم شكسته شوند سطح پدید آمده را سطح شكست میگویند.

تعریف سیستم تبلور
بسته به عناصر قرینه ای که در سلول اولیه وجود دارد اجسام متبلور را به 7 سیستم تقسیم می کنند. که این سیستمهای تبلور خود به رده های کوچکتری تقسیم می شوند.
سیستم كوبیك (ایزومتریك)
فرمهای بلوری كلیه سیستم ایزومتری در رابطه با 3 محور به طول مساوی میباشد. كه هر سه بر هم عمودند، چون هر سه محور مشابه هم هستند، لذا قابل تبدیل به یكدیگر بوده و همگی با حرف a نشان داده میشود.
بطور كلی : بلورهایی كه در سیستم كوبیك متبلور میشوند دارای سه محور تقارن هم اندازه و عمود برهمند.
a=b=c
درجه à=ß=Ý=90
سادهترین شكل تبلور در این سیستم به صورت مكعب مربع است.

2- سیستم تتراگونال
سه محور بلورشناسی عمود بر هم دارد كه دو محور افقی با هم مساوی بوده و محور سوم میتواند كوتاهتر یا بلندتر از آنها باشد.
ساده ترین شكل تبلور در این مانند یك مكعبمستطیل (با قاعده مربع) در نظر گرفت.
à=b≠C
درجه à=ß=Ý=90
سیستم ارتورومبیك
فرمولهای بلوری در این سیستم دارای سه محور بلورشناسی عمود بر هم با ابعاد مختلف میباشند.
ساده ترین شكل تبلور در این سیستم را میتوان مانند یك قوطی كبریت در نظر گرفت.
à≠b≠C
درجه à=ß=Ý=90
- سیستم منوكلینیك
بلورهای منوكلینیك دارای سه محور بلورشناسی به ابعاد مختلف می باشند. كه دو محور آن بر هم عمود و محور سوم نسبت به آنها به طور مایل قرار گرفته است.
à≠b≠C
à=Ý=90 ß≠90
5- سیستم تریكلینیك
در این سیستم اشكال بلوری دارای سه محور بلورشناسی در ابعاد مختلف میباشند كه نسبت به یكدیگر مایلند.
à≠b≠C
درجه à≠ß≠Ý≠90
6- سیستم تری گونال (رومبوئدریك)
دارای 4 محور تقارن بوده كه همه با هم مساوی هستند كه سه محور در یك صفحه افقی قرار داشته و محور چهارم بر آنها عمودند.
a=b=c=r
à=ß=Ý=p
7- سیستم هگزاگونال
شكل آن منشوری با قاعده شش ضلعی منظم


واكنش با اسید

خاصیت شیمیایی بلورها در تمام جهت آنها یكسان نمیباشد. هر گاه یك رویه از بلوری را در معرض اسید قرار دهیم این رویه به صورت نامنظم توسط اسید خورده میشود كه اغلب شكلهای خوردگی مشخص و در جهت خاص ظاهر میشود. از روی شكلهای خوردگی می توان بلورها را شناخت و پی به تفاوتهای رویههای مختلف بلورها برد.
به وسیله اسید گاهی میتوان به سیستمی را كه كانی در آن متبلور شده است پیبرد. مثلاً اگر میكا كه ظاهری شش گوشه دارد در معرض اسید قرار بگیرد قسمت خورده شده سیستم دومبوئدریك را ثابت میكندطبقه بندی: بخش 3 (زمین زیستگاه ما ) سال دوم راهنمایی،
[ دوشنبه 27 دی 1389 ] [ 06:22 ب.ظ ] [ پویا سامانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ برای بچه هایی که عاشق علوم هستند ساخته شده است. مطالب علوم و مستند های علمی در این وبلاگ به کار رفت است.

*برای تبدیل شدن این وبلاگ به سایت نظر خود را اعلام کنید* پویا سامانی (مدیر وبلاگ)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.


Views of the Solar System
Search solarviews.com planetscapes.com

فروش بک لینکطراحی سایتعکس